Game HOT : Ỷ Thiên
Trang chủ • Tính Năng • Trượng kiếm trừ yêu
19/08/2011 Trượng kiếm trừ yêu

Trượng Kiếm Trừ Yêu

Trượng Kiếm Trừ Yêu là hệ thống gồm nhiều nhiệm vụ tuần hoàn thường nhật có thể mang lại rất nhiều kinh nghiệm và toái ngân.

I. Điều kiện tham gia :

- Nhân vật cấp độ từ 11 trở lên.

- Hoạt động diễn ra xuyên suốt cả ngày.

- Hạn mức mỗi nhiệm vụ nhận được 1 lần 1 ngày.

II. Nội dung nhiệm vụ :

- Người chơi hàng ngày có thể tới chỗ Bách Hiểu Sinh (114,100) ở Giang Lăng, Nghiêm Thù (142,160) ở Khai Phong nhận nhiệm vụ Trượng Kiếm Trừ Yêu.

- Mỗi nhiệm vụ yêu cầu 200 Hiệp Nghĩa Chứng rơi ra từ quái vật có cấp độ tương ứng.

- Số lượng nhiệm vụ sẽ tăng theo cấp độ của người chơi. Nhân vật có cấp độ càng cao, thì càng số lượng nhiệm vụ nhận được càng nhiều

- Người chơi có thể tổ đội với bạn bè cùng nhau hoàn thành. Cả đội cùng hưởng Hiệp Nghĩa Chứng rơi ra từ quái vật.

III. Phần thưởng :

- Phần thưởng của mỗi nhiệm vụ là một lượng lớn điểm kinh nghiệm và toái ngân tương ứng với cấp độ của nhiệm vụ.